True

Algemene verkoopsvoorwaarden


Ondernemingsgegevens 


The Green Community CV

Die verkoopt aan consumenten onder de merknaam www.ympa.be

Populierstraat 2, 9600 Ronse, België

info@ympa.be

0498/302910

 0731.793.932 RPR Gent 

BTW: BE 0731.793.932Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website www.ympa.be geexploiteerd door The Green Community CV  met maatschappelijke zetel te Populiersstraat 2 te 9600 Ronse RPR Gent en gekend onder BTW BE 0731.793.932 biedt haar bezoekers de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling op de webwinkel www.ympa.be  geexploiteerd door The Green Community CV moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Green Community CV aanvaard zijn.Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Green Community CV niet. The Green Community CV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Green Community CV is nooit  aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op info@ympa.be. Of telefonisch op het nummer 0498/302910.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Green Community CV. The Green Community CV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Artikel 4: Online aankopen, Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via de webwinkel van ympa.be worden enkel geleverd in België. 


Bestellingen die geplaatst worden op de webshop worden één keer per week uitgeleverd. De volgende systematiek wordt hierbij gehanteerd:


Bestellingen geplaatst op de webshop voor maandagnacht 23:59 uur worden geleverd op  de eerst volgende vrijdag tussen 9 en 17 uur.


Alle bestellingen worden direct elektronisch betaald via het financiële webplatform aangeboden op de website www.ympa.be waarbij diverse en courante betaalmogelijkheden worden aangeboden.


De levering zal gebeuren door een derde patij of door de eigen besteldienst van The Green Community CV.

De leveringskost voor een bestelling bedraagt 8,5 EUR BTW inclusief. De dag voor de levering zal de Klant een mail krijgen met de details van de levering. Indien de klant niet thuis is zal de transporteur de goederen achter laten op een door de klant mede gedeelde plaats aan de transporteur. 


The Green Community CV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het  afleveradres zoals door de Klant opgegeven geleverd, binnen de bovenvermelde leveringssystematiek.  


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld (binnen de 24 uur) worden gemeld aan de klantendienst van The Green Community CV. 


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Artikel 6: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen op www.ympa.be.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, met uitzondering van levend groen (planten oa).


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.; 


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant The Green Community CV, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail info@ympa.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Green Community CV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Green Community Warehouse Hoveniersstraat 43 te 2860 Sint Katelijne Waver België of aan een ympawinkel waarvan de adressen op de website zijn vermeld  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 


Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Green Community CV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Green Community CV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Green Community CV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan The Green Community CV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door The Green Community CV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


The Green Community CV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Artikel 7: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst via info@ympa.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan The Green Community CV.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant The Green Community zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor levend groen wordt geen garantie gegeven en dienen gebreken binnen de 24 uur worden gemeld.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 


Garantie is nooit van toepassing op levend groen. Indien de klant niet tevreden is met zijn bestelling wordt gevraagd om binnen de 24 uur contact op te nemen met de klantendienst om een passende oplossing uit te werken.Artikel 8: Klantendienst 


De klantendienst van The Green Community CV is bereikbaar op het telefoonnummer 0498/302910, via e-mail op info@ympa.be of per post op het adres van The Green Community CV Populierstraat 2 te 9600 Ronse. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover The Green Community beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt The Green Community CV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.Artikel 10 : Aantasting geldigheid - niet -verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door The Green Community CV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 11:Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van The Green Community CV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Artikel 12: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen


De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van The Greencommunity cv zijn bevoegd ingeval van conflicten. Het Belgisch recht is van toepassing. 


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.